- головна (сайт)- - головна (словник)- - дружн≥й сайт -

 

 

 

ѕ≈–≈ƒћќ¬ј

—ловник ≥ншомовних сл≥в Ц науково-попул¤рне дов≥дкове виданн¤, призначене дл¤ найширших к≥л читач≥в. ќсновна мета словника Ц дати коротке по¤сненн¤ часто вживаних сл≥в ≥ терм≥н≥в ≥ншомовного походженн¤, що вв≥йшли до лексичного складу украњнськоњ л≥тературноњ мови. ¬елику увагу прид≥лено тим ≥ншомовним терм≥нам, ¤к≥ стали ≥нтернац≥ональними в звТ¤зку з сучасною науково-техн≥чною революц≥Їю, надзвичайно швидким прогресом ус≥х галузей науки, техн≥ки, культури, розвитком м≥жнародних контакт≥в.

ќдне з складних завдань упор¤дник≥в ≥ редактор≥в словника пол¤гало у добор≥ терм≥н≥в ≥ сл≥в за галуз¤ми знань.

—усп≥льно-пол≥тична терм≥нолог≥¤ словника представлена найважлив≥шими ≥ найпоширен≥шими пол≥тичними, економ≥чними, ф≥лософськими, ≥сторичними, соц≥олог≥чними терм≥нами ≥ншомовного походженн¤. ѕодано загальновживан≥ терм≥ни в галуз≥ м≥жнародного права, дипломат≥њ, юриспруденц≥њ. ¬ключено терм≥ни з етики, естетики, вс≥х жанр≥в л≥тератури й мистецтва.

ѕрироднича терм≥нолог≥¤ включаЇ т≥ ≥ншомовн≥ терм≥ни вс≥х наук природничого циклу, зокрема ф≥зики, математики, х≥м≥њ, що не Ї вузькофаховими ≥ вживаютьс¤ не лише в спец≥альн≥й л≥тератур≥, а ≥ в науково-попул¤рних виданн¤х, у р≥зних сучасних засобах масовоњ ≥нформац≥њ. ¬ галуз≥ б≥олог≥чних наук, кр≥м загальноб≥олог≥чноњ терм≥нолог≥њ (дарв≥н≥зм, генетика тощо), подаютьс¤ родов≥ й видов≥ назви тих тварин ≥ рослин, ¤к≥ можуть становити загальний ≥нтерес. ” словнику наведено поширен≥ медичн≥ й ветеринарн≥ терм≥ни, у т. ч. назви хвороб людини й тварин та основних (з вживаних тепер у наш≥й крањн≥) л≥карських препарат≥в ≥ засоб≥в. ” галуз≥ геолого-м≥нералог≥чних наук наведено, зокрема, ≥ншомовн≥ назви найважлив≥ших г≥рських пор≥д, м≥нерал≥в, руд тощо.

“ехн≥чна терм≥нолог≥¤ охоплюЇ насамперед назви тих машин, прилад≥в, пристроњв, апарат≥в тощо, ¤к≥ мають на сучасному етап≥ широке застосуванн¤, а також найважлив≥ш≥ терм≥ни з технолог≥њ вс≥х галузей виробництва, орган≥зац≥њ й практики буд≥вництва, транспорту, звТ¤зку та ≥нших галузей господарства.

—ловник включаЇ також певну к≥льк≥сть ≥ншомовних сл≥в переважно побутового вжитку, що ув≥йшли до сучасноњ украњнськоњ л≥тературноњ мови. «важаючи на п≥днесенн¤ загальноосв≥тнього ≥ культурного р≥вн¤ широких мас читач≥в, у цьому виданн≥ не навод¤тьс¤ загальнов≥дом≥ слова ≥ншомовного походженн¤ типу абажур, кафе тощо. Ќе по¤снюютьс¤ також загальнов≥дом≥ пох≥дн≥ слова, що мають сп≥льний кор≥нь з поданим у словнику основним терм≥ном. Ќаприклад, при на¤вност≥ терм≥на геолог≥¤ пох≥дний Ц геолог вважаЇтьс¤ ц≥лком зрозум≥лим дл¤ читача.

Hosted by uCoz